หลักธรรมนำความสุข

Homeผู้จัดทำเบญจศีลเบญจธรรมหิริโอตตับปะสังคหวัตถุ 4

 

 

     สวัสดีค่ัะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมค่ะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และนักเรียนที่สนใจในการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  และวันนี้คุณครมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆ ฟังด้วยนะคะ  เชิญคลิกเข้าชมได้เลยค่ะ

                                                      

     ขอขอบพระคุณอาจารย์พูนศักดิ์   สักกทัตติยกุล ที่ได้กรุณาให้ความรู้ในการสร้างเว็บเพจ และขอบคุณแหล่งข้อมูลทุกแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงในการสร้างเว็บเพจครั้งนี้ค่ะ

 ครูขอให้เด็กๆ เป็นคนดีของคุณพ่อ คุณแม่ตลอดไปนะคะ

 จากใจ....คุณครูอนัญลาวัณย์ ค่ะ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอนัญลาวัณย์  ขันธเวศน์
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
copyright(c)2007   Mrs.Ananlawan  Khan.All rights reserved.