เบญจธรรมข้อที่ 2

 

Homeผู้จัดทำเบญจศีลเบญจธรรมหิริโอตตับปะสังคหวัตถุ 4

 

เบญจธรรมข้อที่ 1 
เบญจธรรมข้อที่ 2 
เบญจธรรมข้อที่ 3 
เบญจธรรมข้อที่ 4 
เบญจธรรมข้อที่ 5 

 

 เบญจธรรมข้อที่ 2 หมายถึง  การหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอนัญลาวัณย์  ขันธเวศน์
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
copyright(c)2007   Mrs.Ananlawan  Khan.All rights reserved.