สมุนไพรใกล้ตัว

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประเภทล้มลุกประเภทยืนต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ในปัจจุบันพืชสมุนไพรเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การดูรักษาสุขภาพทางเลือกใหม่ๆ ทำให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจพืชสมุนไพรเพื่อใช้แทนยาเคมีโดยตรงกันมากขึ้น

        วิชาการปลูกพืชสมุนไพร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ ความสำคัญ การปลูกดูแลรักษา และการนำมาใช้

        สำหรับในหน้าเว็บไซต์นี้ ได้นำเนื้อหาบางส่วนมานำเสนอเป็นบทเรียนบนเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนสืบหาความรู้ด้วยตนเอง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้น

        ในการเรียนรู้เนื้อหาส่วนให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนจึงศึกษาเนื้อหาี้

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย นายชัยสิงห์ ยังเจริญ
โรงเรียนโคกตูมวิทยา ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15210
โทร.0860039622    chaising5832@yahoo.co.th
Copyright(c) 2007 Mr.Chaising Youngcharoen. All rights reserved.