โปรแกรม Ms-Access 97

 

Homeโครงสร้างข้อมูล  โปรแกรม Ms-Access 97การสร้างตารางสร้างแบบสอบถาม
องค์ประกอบ 

 

 โปรแกรม Ms- Access 97

1. การเข้าโปรแกรม และ ส่วนต่าง ๆ Ms- Access 97

      การเปิดโปรแกรม Microsoft Access 97 มีลำดับขั้นตอน ดังนี้

      
คลิก ปุ่ม Start > Programs > Microsoft Access (ดังภาพ)

 

      เมื่อเข้าโปรแกรม Microsoft Access ได้แล้ว จะปรากฏกรอบโต้ตอบ ดังภาพ

ให้ผู้ใช้เลือก 2 แบบ คือ
     1.  สร้างฐานข้อมูลใหม่ โดยใช้ ...

     ฐานข้อมูลเปล่า (Blank Database) หมายถึง การสร้างโดยผู้ใช้กำหนดรูปแบบเองทั้งหมด

     ตัวช่วยสร้างฐานข้อมูล ( Database Wizard) หมายถึง สร้างโดยมีผู้ช่วยสร้าง

2.  เปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (Open an Existing Database) หมายถึง เปิดใช้แฟ้มฐานข้อมูลที่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะอยู่ในเครื่อง

Path/Directory C:\My Documents

 

 

 จัดทำโดย นางชญามน  บุญประสิทธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright (c) 2007 Ms.Chayamon Bunprasit. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com