สร้างแบบสอบถาม

 

Homeโครงสร้างข้อมูล  โปรแกรม Ms-Access 97การสร้างตารางสร้างแบบสอบถาม
เงื่อนไขกรองข้อมูล 
ฟังก์ชั่นแบบสอบถาม 

 

 การสร้างแบบสอบถาม

1.  คุณลักษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถาม (Query) คือ การกรองข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ ให้แสดงผล จากข้อมูลที่มีจำนวนมาก การใช้ Query จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว
ลักษณะของแบบสอบถาม : มีลักษณะคล้ายกับตัวกรอง (Filter) แต่จะมีประสิทธิภาพดีกว่า

2.  เนื่องจากสามารถดึงข้อมูลจากหลายตาราง และยังขอดูข้อมูลจากเงื่อนไขเดิม กี่ครั้งก็ได้


ประเภทของแบบสอบถาม

แบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล( Select Query )
-
ใช้ในการเลือกข้อมูลจากตารางหนึ่งหรือมากกว่า ซึ่งตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด นำมาไว้ในตารางของแบบสอบถามอีกชุดหนึ่ง

แบบสอบถามแบบแท็บไขว้( Cross Tab Query )
-
ใช้เพื่อสอบถามความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เขตข้อมูล หรือมากกว่า เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลในรูปแผนภูมิ

แบบสอบถามแบบใช้ตาราง( Make-Table Query )
-
เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการสร้างตารางใหม่ จากข้อมูลที่แบบสอบถามได้ทำการเลือกไว้

แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล( Update Query )
-
ทำหน้าที่ปรับปรุงกลุ่มของระเบียน และเปลี่ยนให้มีค่าตามที่กำหนด

แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล( Append Query )
-
การนำข้อมูลที่แบบสอบถามเลือกไว้ เพื่อเพิ่มเป็นระเบียนต่อท้ายในตารางที่กำหนด

แบบสอบถามแบบพารามิเตอร์( Parameter Query )
-
แบบสอบถามอันเดียว ใช้หลายๆครั้ง โดยเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ในแต่ละครั้ง

แบบสอบถามแบบ ระบุเป็นภาษาSQL.( Structures Query Language)
-
แบบสอบถามที่สร้างโดยข้อความ SQL. ซึ่งเป็นภาษามาตรฐาน ด้านฐานข้อมูลชนิดหนึ่ง

2. การสร้างแบบสอบถาม

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม

      คลิกที่ แถบ แบบสอบถาม แล้ว คลิก ปุ่ม สร้างใหม่

 

       ให้เลือก Design View   จะปรากฏกรอบ แสดงตาราง

        การเพิ่มชื่อ ให้เลือกชื่อ ตาราง แล้วคลิกปุ่ม เพิ่ม แล้ว คลิกปุ่ม ปิดจะได้ตาราง ที่แสดงผล ในแบบสอบถาม ดังภาพจากนั้นให้บันทึกและตั้งชื่อตาราง (ตั้งชื่ออัตโนมัติ)ในตัวอย่าง ชื่อ แบบสอบถาม 1

        การใส่เขตข้อมูลใน ตารางของแบบสอบถามโดยการ ดับเบิลคลิก ที่ ชื่อเขตข้อมูลในตาราง แลัวคลิกปุ่มที่ช่องเขตข้อมูล หรือ ตาราง หรือ เรียงลำดับ แล้วเลือกตามต้องการ

ภาพตัวอย่าง :
ในตารางช่องที่ 2 จะให้แสดงชื่อเขตข้อมูลทั้งหมด ก็จะเลือก Order Detail.*
(
เครื่องหมาย .* เป็นการเลือกชื่อเขตข้อมูลทั้งหมด ในตาราง Order Detail)

       รายชื่อเขตข้อมูลในตาราง : สำหรับแสดง ตาราง หรือ แบบสอบถาม ที่ใช้ฐานข้อมูล ของแบบสอบถาม ขณะนี้ ใส่รายละเอียดของแบบสอบถาม : ได้แก่
เขตข้อมูล (Field) : สำหรับใส่ชื่อเขตข้อมูลที่ต้องการ ให้มีอยู่ใน แบบสอบถาม
ตาราง (Table) : สำหรับบอกว่าชื่อเขตข้อมูล ในช่อง เขตข้อมูล ได้มาจาก ตาราง หรือ

แบบสอบถามใดเรียงลำดับ (Sort) : สำหรับเรียงข้อมูล โดยใช้เขตข้อมูลที่มีอยู่ใน ช่อง เขตข้อมูล ด้านบนเป็นเกณฑ์แสดง (Show) : กำหนดให้แสดง หรือ ไม่แสดง เขตข้อมูลที่อยู่ในช่อง เขตข้อมูล ด้านบนเงื่อนไข (Chrteria) : กำหนด เงื่อนไขการกรองข้อมูลหรือ (Or) : เงื่อนไข Or ใช้ควบคู่กับบรรทัด เงื่อนไข (Chrteria)

  

 

 

 จัดทำโดย นางชญามน  บุญประสิทธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright (c) 2007 Ms.Chayamon Bunprasit. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com