การจัดทำบัญชี

 

Homeผู้จัดทำความรู้ทั่วไปการเก็บรักษา

 

เลือก-เตรียมวัสดุ 
การผลิต 
การจัดทำบัญชี 
แบบฝึกเสริมการเรียน 

 

 anigreen11_next.gifการทำบัญชีanigreen11_back.gif

  1. การจัดทำบัญชี  หมายถึง การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการ  ทั้งที่ได้รับเข้ามาและจ่ายออกไป  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินการว่าได้กำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหน

  2. ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

   2.1. เพื่อจดบันทึกรายละเอียดของการดำเนินกิจการเรียงลำดับก่อนและหลัง
   2.2. เป็นการควบคุมรักษาทรัพย์สินของกิจการ
   2.3. ป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินการ
   2.4. ทำให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ
   2.5. เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบผลกำไร – ขาดทุนของกิจการได้ทุกเวลา

  3. หลักการทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

   3.1. จัดทำแบบฟอร์มบัญชีรายรับ – รายจ่ายให้ง่ายต่อการจดบันทึก
   3.2. จดบันทึกรายการรายรับ – รายจ่ายตามเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
   3.3. สรุปยอดเงิน คือสรุปรายรับ -  รายจ่ายประจำวัน

  หากไม่มีการรับจ่ายทุกวัน  ให้ยกยอดเงินในบัญชีรายรับ – รายจ่ายไปในวันถัดไป  และอาจสรุปและประเมินผลรายรับ – รายจ่ายเป็นรายเดือนหรือ  2 – 3  เดือนต่อครั้งก็ได้

flower1c.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 

จัดทำโดยครูจรรยา   ประจันตะเสน
โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
Copyrigh(c) 2007 Ms.Janya P. All rights reserved.