สอบหลังเรียน

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคจำนวนเต็มลบการหารจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็ม 2สอบหลังเรียน

 

 

 แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อ ต่อไปนี้ข้อใด ผิด

  ก.   16  เป็นค่าสัมบูรณ์ืของ - 16
  ข.  
   จำนวนตรงข้ามของ -(-2) = 2
  ค.    
  ถ้า a  เป็นจำนวนเต็มแล้ว a  0   เสมอ  
  ง.   
  ค่าสัมบูรณ์ของ -34  น้อยกว่าค่าาสัมบูรณ์ของ 43
2. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นจริง
      - 7    >   9     
  ข   .
   -3   =  9  
  ค.  
    7    <   3
  ง.   
  - 4   <   - 6  
3.   ข้อต่อไปนี้ข้อใดถุกต้อง 

  ก.  -( - 4 ) =  4
  ข.  
   - -6 = 6    
  ค.
  -  = 6  
  ง.
   2 - (- 2)  =  0 

4. จงหาค่าของ -(-3) + -5 =?

  ก.   -2    
  ข.   
  2  
  ค.  
  - 8    
  ง.
  8     

5. ค่าของ  -  - 5 + 3 - ( - 4 )  ตรงกับข้อใด

  ก.     2  
  ข     
  - 2    
  ค.   
  12  
  ง.   
  - 12

6.ค่าของ - (-2)  ตรงกับข้อใด

  ก     -17.  
  ข.  
     17  
  ค.    
  38  
  ง.
   -38 

7. ค่าของ (6- a ) b  เมื่อ a  =  -2 , b =  -3  ตรงกับข้อใด

  ก.   12
  ข. -
  12   
  ค.   
  24   
  ง.  -
  24

8. ค่าของ  ตรงกับข้อใด

  ก. 8 
  ข.  0
  ค.  -8
  ง.  ไม่มีคำตอบ

9. ค่าของ (a+ b) c  เมื่อ a = 2,  b  = -2 , c = -1 ตรงกับข้อใด

  ก. -4 
  ข.  4
  ค.  0
  ง.  ไม่มีคำตอบ

10.  ถ้า  (x - y) - z  = 3  แล้ว ค่าของ x,y และ z  ตรงกับข้อใด

  ก. 3, 3, 3
  ข. 3,- 3 , 3
  ค. 3,- 3 , -3ข้อ 3 และ4
  ง. 3, - 3 , 3 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูจริยาพร  เสริมศาสตร์
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
copyright (c) 2007 Ms.jariyaporn  sarmsart. All rights reserved.