การบวกจำนวนเต็ม

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคจำนวนเต็มลบการหารจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็ม 2สอบหลังเรียน

 

 

ค่าสัมบูรณ์ 
การบวกจำนวนเต็ม 
การลบจำนวนเต็ม 

watermelon.gif

การบวกจำนวนเต็ม
    

    1.  การบวกจำนวนเต็มบวก  การหาผลบวกของจำนวนเต็มบวก  ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวก
    2.  การบวกจำนวนเต็มลบ   การหาผลบวกของจำนวนเต็มลบ  ให้นำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ
    3.  การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ  การหาผลบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาลบกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือลบ ตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณืมากกว่า
เช่น  1.  2 + ( - 10) = - 8                                        2.   (- 3 ) + 12  = 9
       3.  (- 9) + 6 + ( - 5 )  = (- 3) + (- 5) = - 8        4.    14 + (- 8) + (- 6) = 6 + (- 6) = 0
 

 sweet.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูจริยาพร  เสริมศาสตร์
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
copyright (c) 2007 Ms.jariyaporn  searmsart. All rights reserved.