การหารจำนวนเต็ม

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคจำนวนเต็มลบการหารจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็ม 2สอบหลังเรียน

  

 

การหารจำนวนเต็ม 2 
สมบัติของ 1 
ศูนย์กับการคูณ 

 

strolll.gif

การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก   การหารจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก เช่น  8 2 หมายความว่า แบ่ง 8 ออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งจะได้ส่วนละ 4  หรือหมายความว่า 8 แบ่งออกเป็นส่วนละ 2 จะได้ 4 ส่วน
   การหารจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก
  จากหลักการ  =   ตัวตั้ง ตัวหาร  = ผลลัพธ์
      เช่น  30  5  =  6  ดังนั้น  30 = 5 6
เราสมารถใช้หลัก "ตัวตั้ง  =  ตัวหาร ผลลัพธ์ " ไปหาผลหารของจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกได้  

 christmas.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูจริยาพร  เสริมศาสตร์
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
copyright (c) 2007 Ms.jariyaporn  searmsart. All rights reserved.