การหารจำนวนเต็ม 2

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคจำนวนเต็มลบการหารจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็ม 2สอบหลังเรียน

 

 

ศูนย์กับการหาร 
ศูนย์กับการหาร 2 
จำนวนตรงข้าม 

 

flower_wind.gif

การหารจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

การหารจำนวนเต็ม  เมื่อตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสัมบูรณ์มาหารกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวก  เช่น
1.  จงหาค่าของ  
วิธีทำ   เนื่องจาก ค่าสัมบูรณืของ -3 0   = 30
                      ค่าสัมบูรณ์ของ  - 6    =   6
 ดังนั้น  30  6    =  5
                    ตอบ  5
2.   จงหาค่าของ  
วิธีทำ   เนื่องจาก  ค่าสัมบูรณืของ  - 20  = 20
ค่าสัมบูร์ืของ  - 2   =   2
ดังนั้น 20 2   = 10
ตอบ   10
สรุป  เครื่องหมายที่ได้จากการหารจำนวนเต็มสองจำนวนเป็นดังนี้

                                                                                            จำนวนที่สอง
                                                                   จำนวนแรก

บวก

ลบ

บวก

บวก

ลบ

ลบ

บวก

บวก

 green_red.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูจริยาพร  เสริมศาสตร์
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
copyright (c) 2007 Ms.jariyaporn  sarmsart. All rights reserved.