หน่วยแสดงผล

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลหน่วยความจำหน่วยความจำหลักหน่วยความจำรองหน่วยแสดงผลสอบหลังเรียน

 

จอภาพ 
เครื่องพิมพ์ 

 

scarecrow_1.gif

หน่วยแสดงผล  คือ  ส่วนที่แสดงข้อมูล เป็นตัวกลางของการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับคน  โดยรับข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว จากนั้นจึงแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล  อาจแสดงให้เห็นให้ได้ยินเสียง หรือบางครั้ง ก็สามารถสัมผัสได้

                                     

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูขนิษฐา   วทัญญู
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
E-mail : krukanidta@hotmail.com
Copyright (c) 2007 Ku_Kanidta  Vatanyoo. All rights reserved.