การวิเคราะห์ปัญหา

 

Homeผู้จัดทำหลักการคำนวณกระบวนการแก้ปัญหาการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างภาษาปาสคาลโปรแกรมเทอร์โบปาสคาลคำสั่งภาษาปาสคาล

 

การวิเคราะห์ปัญหา 
ออกแบบโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรม 
ทดสอบและแก้ไข 
เอกสารประกอบ 
บำรุงรักษาโปรแกรม 
ลักษณะโปรแกรมที่ดี 

 

การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

          รายละเอียดของปัญหาในเบื้องต้นอาจยังไม่ชัดเจน  ในขั้นตอนนี้  ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดรายละเอียดของปัญหาที่ชัดเจนซึ่งได้แก่  รายละเอียดของข้อมูลเข้า (input  data)  และรายละเอียดของข้อมูลออก  (output  data)  รายละเอียดของข้อมูลเข้า  หมายถึง  ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหา  ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่กำหนดให้  หรือข้อมูลที่รับเข้ามา  รายละเอียดของข้อมูลออก  หมายถึง  ข้อมูลซึ่งเป็นผลที่ได้จากการแก้ปัญหา  การกำหนดรายละเอียดข้อมูลเข้าและรายละเอียดข้อมูลออก  สามารถทำได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป

          ตัวอย่าง  ปัญหาการคำนวณจำนวนช่องจอดรถในลานจอดรถ

                   ซูเปอร์มาร์เกตแห่งหนึ่ง  จัดพื้นที่ด้านหน้าสำหรับจอดรถให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ  กว้าง  25  เมตร   ยาว  35  เมตร  สมมติ  โดยเฉลี่ย  ช่องจอดรถ  1  ช่อง  มีความกว้าง  2  เมตร  ความยาว  3.5  เมตร  และพื้นที่  1  ใน  10  ของพื้นที่ลานจอดรถทั้งหมดคิดเป็นพื้นที่ถนนให้รถวิ่ง  อยากทราบว่าซูเปอร์มาร์เกตแห่งนี้จะสามารถจัดช่องจอดรถให้กับลูกค้าได้ทั้งหมดจำนวนกี่ช่อง

จากปัญหานี้  เราต้องการคำนวณหาจำนวนช่องจอดรถในลานจอดรถ  โดยพื้นที่ที่จะนำมาคำนวณจะต้องหักพื้นที่ส่วนที่เป็นถนนออกจากพื้นที่ของลานจอดรถทั้งหมดก่อน  จึงนะนำมาคำนวณหาจำนวนช่องจอดรถที่ต้องการได้  โดยอาศัยข้อมูลขนาดชองช่องจอดรถ  1  คัน  ตามที่กำหนดให้ในปัญหา  ดังนั้นรายละเอียดของข้อมูลออกจึงกำหนดไว้เป็น

                   ข้อมูลเข้า  :  ความกว้าง  ความยาวของพื้นที่ลานจอดรถทั้งหมด

                                       และความกว้าง  ความยาวของพื้นที่ช่องจอดรถ  1 คัน

                   ข้อมูลออก :  จำนวนช่องจอดรถในลานจอดรถ

   parade.gif

 

 

จัดทำโดย  ครูเนาวรัตน์  ใจการุณ
โีรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Ms.Naowarat Jaikaroon  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com