ชนิดของข้อมูล

 

Homeผู้จัดทำหลักการคำนวณกระบวนการแก้ปัญหาการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างภาษาปาสคาลโปรแกรมเทอร์โบปาสคาลคำสั่งภาษาปาสคาล

 

ชื่อข้อมูลและคำสงวน 
ชนิดของข้อมูล 
ค่าคงตัวและตัวแปร 
ตัวดำเนินการและนิพจน์ 

ชนิดของข้อมูลในภาษาปาสคาล  แบ่งออกเป็น

          1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม   (Integer)

          2. ข้อมูลแบบเลขจำนวนจริง    (Real)

          3. ข้อมูลแบบอักษร  (Character)

          4. ข้อมูลแบบสตริง   (String)

          5. ข้อมูลแบบตรรกศาสตร์   (Boolean)

จำนวนเต็ม [ Integer ]

          Integer  คือ  ตัวเลขที่มีค่าเป็นเลขจำนวนเต็ม  ไม่มีทศนิยม  เป็นได้ทั้งจำนวนเต็มบวก  จำนวนเต็มลบ  และจำนวนเต็มศูนย์  โดยมีค่าตั้งแต่ –32768 ถึง 32767  สามารถนำมาคำนวณได้  เช่น  12746,-541,+100  เป็นต้น  ในตัวเลขห้ามมีช่องว่างหรือจุลภาครวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย

          ตัวดำเนินการที่ใช้กับข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มคือ

+

บวก

-

ลบ

*

คูณ

DIV

หาร

MOD

เศษที่เหลือจากการหาร

          โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเลขจำนวนเต็มเสมอ  เช่น  15 DIV 2 =7,15 MOD 2 = 1   (15 / 2 = 7 เศษ 1)
          ถ้าข้อมูลหลัง /,DIV หรือ MOD มีค่าเป็น 0 จะเกิดความผิดพลาดขึ้น  เครื่องจะหยุดทำงาน  เช่น  19 DIV 0 หรือ  19 MOD 0 เกิด  Error

 

เลขจำนวนจริง[ Real ]

          Real  คือ ตัวเลขทศนิยมที่สามารถนำไปคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้  ซึ่งอาจมีจุดทศนิยมหรือไม่มีจุดทศนิยมก็ได้  โดยอาจเขียนในรูปดังนี้
            
1.    เลขทศนิยม  เช่น  12.548,-13.5
            
2.    เลขทศนิยมแบบยกกำลัง  เช่น  1.004E+5,9.10956E-25
                   
ซึ่ง  1.004E+5  ก็คือ  1.004x10^5
                   
ส่วน  9.10956E-25  ก็คือ  9.10956x10^-25

          ตัวดำเนินการที่ใช้กับข้อมูลชนิดเลขจำนวนจริง  คือ

+

บวก

-

ลบ

*

คูณ

/

หาร

          โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเลขจำนวนจริงเสมอ

อักษร [ Character ]

          Character  คือ  อักษรตัวเดียว ( Char )  จะอยู่ในเครื่องหมายapostrophes  ( ‘ ‘ )  เป็นได้ทั้งตัวอักษร  ( Letter ) , ตัวเลข  ( digit )  , สัญลักษณ์พิเศษ ( Special symbols)  เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปคำนวณได้  เช่น   A ‘ , ‘ 5 ‘ , ‘ * ‘  เป็นต้น

สตริง [ String ]

          String  คือ  กลุ่มของตัวอักษร  ที่นำมาเรียงกันอยู่ภายในเครื่องหมายคำพูด ( ‘ ‘ )  และไม่สามารถนำไปคำนวณได้  มีความยาวได้สูงสุด  ถึง  255  ตัว  ถ้ายาว  0  ตัว  หมายถึงไม่มีอะไรเลยในเครื่องหมายคำพูด  แม้กระทั้งช่องว่าง  (“ )  จะเรียก  string  แบบนี้ว่า  Null  string  เช่น  Bangkok’ , ‘*****’ , ‘1998’ เป็นต้น

ตรรกศาสตร์  [ Boolean ]

          Boolean  คือ  ข้อมูลที่แสดงถึงการตัดสินใจแบบตรรกะ  ( logic )  ว่าข้อความหรือนิพจน์  นั้นเป็นจริงหรือเท็จ  จะมีค่าได้เพียง   2  ค่า  คือ  true  และ  false  โดยลำดับของ  false  จะมาก่อน  เป็นลำดับที่  0  ส่วน  true  เป็นลำดับที่  1   ข้อมูลแบบตรรกศาสตร์  มีตัวดำเนินการเปรียบเทียบ  เช่น

<

น้อยกว่า

>

มากกว่า

=

เท่ากับ

<>

ไม่เท่ากับ

<=

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

>=

มากกว่าหรือเท่ากับ

No

ไม่

And

และ

Or

หรือ

ใช้เพื่อเปรียบเทียบ  ค่า  2  ค่า  เช่น
            
ถ้า  A  มีค่าเป็น  5 , B  มีค่าเป็น  5 และ  C  มี่ค่าเป็น  4
            
ให้     A  =   B  ผลลัพธ์คือ  true  ( จริง )
                    A <>  B   ผลลัพธ์คือ  false  ( เท็จ )
                    A  <   B   ผลลัพธ์คือ  false
                    A  >   C   ผลลัพธ์คือ  true
                    C <=  A   ผลลัพธ์คือ  true
                    C >=  B   ผลลัพธ์คือ  false

 attention.gif

 

จัดทำโดย  ครูเนาวรัตน์  ใจการุณ
โีรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Ms.Naowarat Jaikaroon  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com