ร.ร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนข้อมูลการทำงานของคอมฯสารสนเทศแบบทดสอบหลังเรียน

 

      สวัสดีคะ สื่อมัลติมีเดีย  เรื่อง  " เทคโนโลยีสารสนเทศ "  นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   สื่อมัลติมีเดียนี้ ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ  เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราเรียนและหนังสือจากที่ต่างๆ  

ขอขอบคุณ ผู้ให้ความรู้ และแหล่งอ้างอิง

              ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  วิทยากรผู้ให้ความรู้่

        book03_bluecover.gifหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียบเรียงโดย นายสมประสงค์ สิงคชาติ นางยุวดี  เสริมสุข และ นางภัทรมน  แสงมณี

   paste01b.gif      

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูนภาพร ประพงษ์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms. Napaporn prapong. All rights reserved.