ประโยชน์ของข้อมูล

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนข้อมูลการทำงานของคอมฯสารสนเทศแบบทดสอบหลังเรียน
ประเภทของข้อมูล 
ประโยชน์ของข้อมูล 

 

 

ประโยชน์ของข้อมูล
       ข้อมูลในชีวิตประจำวันมีมากมาย การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น ข้อมูลของภูมิอากาศ เมื่อนำมาประมวลผลแล้วจะใช้ประโยชน์ด้านการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลด้านประชากรสามารถนำมาวางแผนในการพัฒนาประเทศ ข้อมูลด้านกาิรเิงินนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษกิจ ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เราใช้ประโยชน์ด้านการวิจัย เป็นต้น

 

 

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูนภาพร ประพงษ์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms. Napaporn prapong. All rights reserved.