Homeผู้จัดทำโปรแกรม Microsoft Excelการป้อนและแก้ไขข้อมูลการตกแต่งข้อมูลและตารางการคำนวณในตารางการทำสำเนาและเคลื่อนย้ายฟังก์ชันในตารางการเรียงลำดับการสร้างแผนภูมิ
คุณสมบัติ Microsoft Excel 
การเข้าสู่โปรแกรม 
ส่วนประกอบโปรแกรม 
แถบเครื่องมือ 
โครงสร้างแผ่นงาน 
การเลือกช่วงเซลล์ 

 

 คุณสมมบัติที่สำคัญของ Microsoft Excel

 1.  ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น  เช่นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

3.  ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นการาฟได้ทันที

4.  ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอัการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

5.  ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

6.  ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูุูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน

7.  ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

           

 

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com