Homeผู้จัดทำโปรแกรม Microsoft Excelการป้อนและแก้ไขข้อมูลการตกแต่งข้อมูลและตารางการคำนวณในตารางการทำสำเนาและเคลื่อนย้ายฟังก์ชันในตารางการเรียงลำดับการสร้างแผนภูมิ
คุณสมบัติ Microsoft Excel 
การเข้าสู่โปรแกรม 
ส่วนประกอบโปรแกรม 
แถบเครื่องมือ 
โครงสร้างแผ่นงาน 
การเลือกช่วงเซลล์ 

 

 ส่วนประกอบของ Microsoft Excel
 เมื่อเข้าสู่การทำงานของ  Excel แล้วจะปรากฎหน้าต่างการทำงานซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังรูป

           

 

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com