การคำนวณในตาราง

Homeผู้จัดทำโปรแกรม Microsoft Excelการป้อนและแก้ไขข้อมูลการตกแต่งข้อมูลและตารางการคำนวณในตารางการทำสำเนาและเคลื่อนย้ายฟังก์ชันในตารางการเรียงลำดับการสร้างแผนภูมิ
การอ้างอิงในตาราง 

 

 ขั้นตอนการคำนวณด้วยตาราง
1.  การกำหนดเซลล์สำหรับเก็บผลสัพธ์โดยการเลื่อนตัวชี้เซลล์นั้นแล้วคลิก
2.  ใส่สูตรเข้าในเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์สูตรจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย =

ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายการคำนวณ
 

ลำดับ

เครื่องหมาย

ชื่อเครื่องหมาย

1

(  )

วงเล็บ

2

^

ยกกำลัง

3

* และ /

คูณและหาร

4

+  และ  -

บวกและลบ

หมายเหตุ   การทำงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน จะคำนวณจากซ้ายไปขวาตามลำดับ

ตัวอย่างการคำนวณ

        

้อสังเกตเกี่ยวกับการใส่สูต
1.  สูตรที่ใส่ในเซลล์จะปรากฎให้เห็นในแถบสูตร
2.  ค่าที่เป็นผลลัพธ์ของสูตรจะปรากฎในเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์
3.  กรณีที่มีนิพจน์หลายเครื่องหมายจะทำงานตามลำดับเครื่องหมาย 

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com