ฟังก์ชันในตาราง

Homeผู้จัดทำโปรแกรม Microsoft Excelการป้อนและแก้ไขข้อมูลการตกแต่งข้อมูลและตารางการคำนวณในตารางการทำสำเนาและเคลื่อนย้ายฟังก์ชันในตารางการเรียงลำดับการสร้างแผนภูมิ

 

การประยุกต์ฟังก์ชัน 

 

 ฟังก์ชันหมายถึงสูตรพิเศษที่โปรแกรมสร้างไว้เพื่อให้คำนวณค่าต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ การใช้ฟังก์ชัน จะช่วยให้เขียนสูตรในการคำนวณได้สั้นและง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากต้องการรวมค่าจากเซลล์ A1 ถึง A5 แทนที่จะพิมพสูตร =A1+A2+A3+A4+A5 ก็ใช้ฟังก์ชัน =SUM(A1:A5)แทนได้

ฟัง์ชันที่ควรรู้จัก

=AVERAGE(D5:D20)  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของค่าที่อยู่ในช่วงเซลล์ D6ถึงD20

=MAX(D6:D20)  หมายถึง ค่าสูงสุดของค่าที่อยู่ในช่วงเซลล์ D6ถึงD20

=MIN (D6:D20) หมายถึง  ค่าต่ำสุดของค่าที่อยู่ในช่วงเซลล์D6ถึงD20

=STDEVP (D6:D20) หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาในช่วงเซลล์ D6ถึงD20

=COUNTIF(ช่วงเขตข้อมูล,ค่าที่ต้องการนับ) เช่น

=COUNTIF($J$6:$J$20,4)  หมายถึง ช่วง J6ถึงJ20  มีเลข ภ กี่เซลล์ (ให้ค่าเป็นจำนวนนับ)

=RANK(I6,I$6:I$20,0)  หมายถึง  ค่าลำดับของตัวเลขในเซลล์ I6 ที่อยู่ในรายการตัวเลขในช่วงเซลล์ I6 ถึง I20 ส่วนตัวเลขศูนย์เป็นการระบุวิธีการจัดเรียงรายการตัวเลขในช่วงที่กำหนดจากมากไปหาน้อย(ถ้าเป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์จะเป็นการจัดเรียงรายการ

=IF(เงื่อนไข,ค่าที่แสดงเมื่อเงื่อนไขจริง,ค่าที่แสดงเมื่อเงื่อนไขเท็จ) เช่นตัวเลขจากน้อยไปมาก)
=IF(I6>=80,4,IF(I6>=70,3,IF(I6>=60,2,IF(I6>=50,1,0))))หมายถึึง การหาผลาการเรียนตามเงื่อนไข โดยให้คะแนนรวมอยู่ในเซลล์ I6

 

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com