ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความสำคัญของพระพุทธศาสนาพุทธประวัติแบบทดสอบหลังเรียน

 

พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ 
พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทย 
พุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทย 

 

พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ

        พระพุทธศาสนาได้เจริญควบคู่มากับชาติไทยตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ด้วยเหตุผล ดังนี้

        1.  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และศิลาจารึกพบว่า เมื่อเริ่มก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยทั้งพระมหากษัตริย์และประชาชนก็นับถือมาตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน

        2.  พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ทรงนับถือพระพุทธศาสนา แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและได้ทรงผนวชด้วย

        3.  วัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปกรรม และวรรณกรรมไทย ล้วนอิงพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550
จัดทำโดยครูประภาศรี วิลาสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms. Prapasi Wilasuwan. All rights  reserved.