ถวายพระเพลิง

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความสำคัญของพระพุทธศาสนาพุทธประวัติแบบทดสอบหลังเรียน
ปัจฉิมสาวก 
ปรินิพพาน 
ถวายพระเพลิง 
แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
สังเวชนียสถาน 

 

 ถวายพระเพลิง

        ข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองกุสินารา ทำให้มัลลกษัตริย์และชาวเมืองก็พากันมานมัสการพระพุทธสรีระและจัดการพระบรมศพของพระพุทธองค์ โดยจัดเหมือนพระศพของพระเจ้าจักรพรรดิตามโบราณราชประเพณี  

        ในวันที่ 7 นับแต่ปรินิพพาน เหล่ามัลลกษัตริย์ได้เชิญพระบรมศพไปประดิษฐาน ณ มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา และได้ถวายพระเพลิงในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 โดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน เมื่อเสร็จสิ้นการถวายพระเพลิง    เมื่อเสร็จการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว มัลลกษัตริย์ก็รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญไปประดิษฐานในสัณฐาคารศาลา (ที่ประชุมรัฐสภา) ภายในพระนคร และทำการฉลองเป็นเวลา 7 วัน

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550
จัดทำโดยครูประภาศรี วิลาสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms. Prapasri Wilasuwan. All rights  reserved.