สังเวชนียสถาน

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความสำคัญของพระพุทธศาสนาพุทธประวัติแบบทดสอบหลังเรียน
ปัจฉิมสาวก 
ปรินิพพาน 
ถวายพระเพลิง 
แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
สังเวชนียสถาน 

 

           สังเวชนียสถาน หมายถึงสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความแช่มชื่น เบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดี เมื่อได้ไปพบเห็น

สังเวชนียสถาน มี ๔ แห่ง คือ

           1.      สถานที่ประสูติ

           2.      สถานที่ตรัสรู้

           3.      สถานที่แสดงปฐมเทศนา

           4.      สถานที่ปรินิพพาน

 สถานที่ประสูติ

            ลุมพินีวัน เป็นชื่อของสวนที่พระพุทธเจ้าประสูติ เป็นสังเวชนียสถานแห่งที่ ๑

            ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมือง กบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโหหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้ลุมพินีวัน ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ อยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโครักปูร์ ทางการเรียกสถานที่นี้ว่า รุมมินเด มีสภาพเป็นชนบท มีผู้อาศัยอยู่ไม่มาก มีสิ่งปลูกสร้างเป็นพุทธสถานเพียงเล็กน้อย แต่มีวัดพุทธอยู่ในบริเวณนี้หลายวัด

สถานที่ตรัสรู้

         พุทธคยา เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นสังเวชนียสถานแห่งที่ ๒ เป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลก

        พุทธคยา ปัจจุบันตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ด้านตะวันตก จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือพระเจดีย์สี่เหลี่ยม ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ที่ประทับตรัสรู้ และอนิมิสสเจดีย์ เป็นต้น

        พุทธคยา มีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่เป็นเครื่องหมาย โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุโบราณสถานและต้นไม้ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

         อิสิปตนมฤคทายวัน (อ่านว่า อิ-สิ-ปะ-ตะ-นะ-มะ-รึ-คะ-ทา-ยะ-วัน) แปลว่า ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้ออันเป็นที่ตกไปแห่งฤษี คือป่าที่ไม่มีภัยแก่สัตว์ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของพวกฤษี

อิสิปตนมฤคทายวัน หมายถึงป่าใหญ่ที่อยู่ใกล้เมืองพาราณสี เป็นสวนสัตว์เปิดที่สัตว์ได้รับความคุ้มครอง เทียบได้กับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่เหล่าฤษีมาพำนักอาศัยกันจำนวนมาก เป็นที่เหมาะสำหรับนักบวชผู้สละเหย้าเรือนแล้ว

อิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ ยังมีพระสถูปใหญ่และซากวัดโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่

สถานที่แสดงปฐมเทศนา

         อิสิปตนมฤคทายวัน (อ่านว่า อิ-สิ-ปะ-ตะ-นะ-มะ-รึ-คะ-ทา-ยะ-วัน) แปลว่า ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้ออันเป็นที่ตกไปแห่งฤษี คือป่าที่ไม่มีภัยแก่สัตว์ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของพวกฤษี

อิสิปตนมฤคทายวัน หมายถึงป่าใหญ่ที่อยู่ใกล้เมืองพาราณสี เป็นสวนสัตว์เปิดที่สัตว์ได้รับความคุ้มครอง เทียบได้กับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่เหล่าฤษีมาพำนักอาศัยกันจำนวนมาก เป็นที่เหมาะสำหรับนักบวชผู้สละเหย้าเรือนแล้ว

อิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ ยังมีพระสถูปใหญ่และซากวัดโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่

 สถานที่ปรินิพพาน

         กุสินารา เป็นชื่อเมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน เป็นที่ตั้งสังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ ปัจจุบันเป็นเมืองเล็กๆ ชื่อ กาเซีย เขตอำเภอเดโอเรีย รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย

กุสินารา เป็นที่ตั้งแห่ง สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ปรากฏตามคัมภีร์ว่าเมืองนี้เคยเป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ เป็นที่เกิดบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์หลายครั้ง เคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวดีของพระเจ้ามหาสุทัสสนจักรพรรดิ์

กุสินารา ปัจจุบันมีอนุสรณ์สถานที่สำคัญคือสถูปใหญ่ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและซากศาสนสถานโดยรอบมากมาย

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550
จัดทำโดยครูประภาศรี วิลาสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms. Prapasi Wilasuwan. All rights  reserved.