การแลกเปลี่ยน

 

Homeผู้จัดทำความสำคัญของเงินการแลกเปลี่ยนชนิดของเงินหน้าที่ของเงิน

 

สิ่งของต่อสิ่งของ 
ใช้เงิน 
ใช้เครดิต 

 

        เนื่องจากทรัพยาการในโลกนี้มีจำกัด และมนุษย์แต่ละคนมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด และมนุษย์แต่ละคนไม่สามารถผลิตสิ่งของทุกอย่างที่ตนเองต้องการได้ มนุษย์จึงจำเป็นต้องนำสิ่งของไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ตนมีความต้องการบริโภค ดังนั้นระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจึงมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับ จนถึงสมัยปัจจุบัน

 ัดทำโดย  นางรำไพ  เครือแก้ว
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyright (c) 2oo7 Ms.Rampai  Kruakeaw All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com