สถานะของสาร

 

Homeผู้จัดทำความหมายสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสม

 

สมบัติของสาร 
สถานะของสาร 
อนุภาคของสาร 
การจำแนกสาร 

 

สถานะของสาร

 สารแบ่งออกเป็น  3  สถานะ  คือ

           1.ของแข็ง ( solid )  หมายถึงสารที่มีลักษณะรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง และมีรูปร่างเฉพาะตัว  เนื่อจากอนุภาคในของแข็งจัดเรียงชิดติดกันและอัดแน่นอย่างมีระเบียบไม่มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ได้น้อยมาก ไม่สามารถทะลุผ่านได้และไม่สามารถบีบหรือทำให้เล็กลงได้  เข่น  ไม้  หิน  เหล็ก  ทองคำ  ดิน  ทราย  พลาสติก  กระดาษ  เป็นต้น

           2.ของเหลว ( liquid )  หมายถึงสารที่มีลักษณะไหลได้  มีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ เนื่องจากอนุภาคในของเหลวอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็ง  อนุภาคไม่ยึดติดกันจึงสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะใกล้ และมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน มีปริมาตรคงที่  สามารถทะลุผ่านได้  เช่น  น้ำ  แอลกอฮอล์ น้ำมันพืช  น้ำมันเบนซิน  เป็นต้น

           3.แก๊ส  ( gas ) หมายถึงสารที่ลักษณะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุ  เนื่องจากอนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก  มีพลังงานในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปได้ในทุกทิศทางตลอดเวลา  จึงมีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคน้อยมาก สามารถทะลุผ่านได้ง่าย  และบีบอัดให้เล็กลงได้ง่าย  เช่น  อากาศ  แก๊สออกซิเจน  แก๊สหุงต้ม  เป็นต้น

ตารางแสดงความแตกต่างของสารในสถานะต่างๆ

ของแข็ง

ของเหลว

แก๊ส

1.ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง

1.มีรูปร่างตามภาชนะที่ใส่

1.มีรูปร่างกดระจรายเต็มภาชนะที่บรรจุ

2.อยู่กับที่

2.ไหลได้

2.ฟุ้งกระจายอย่างรวดเร็ว

3.ทะลุผ่านได้ยาก

3.ทะลุผ่านได้

3.ทะลุผ่านได้ง่ายมาก

4.บีบอัดให้เล็กลงไม่ได้

4.บีบอัดให้เล็กลงได้

4.บีบอัดให้เล็กลงได้ง่าย

จัดทำโดย ครูเรไร แสงทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Rarai Sangthong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com