การจำแนกสาร

Homeผู้จัดทำความหมายสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสม

 

สมบัติของสาร 
สถานะของสาร 
อนุภาคของสาร 
การจำแนกสาร 

 

การจำแนกประเภทของสาร

             ในการศึกษาเรื่องสาร จำเป็นต้องแบ่งสารออกเป็นหมวดหมู่  เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำสาร  โดยทั่วไปนิยมใช้สมบัติทางกายภาพด้านใดด้านหนึ่งของสารเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสารซึ่งมีหลายเกณฑ์ด้วยกัน เช่น

                 1.ใช้สถานะเป็นเกณฑ์  จะแบ่งสารออกได้เป็น 3  กลุ่ม คือ

                       1.1 ของแข็ง ( solid )

                       1.2 ของเหลว ( liquid )

                       1.3 ก๊าซ ( gas )ใช้

                 2.ใช้ความเป็นโลหะเป็นเกณฑ์  แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

                      2.1 โลหะ ( metal)

                      2.2 อโลหะ ( non-metal )

                      2.3 กึ่งโลหะ ( metaliod )

                 3.ใช้การละลายน้ำเป็นเกณฑ์  แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ

                      3.1 สารที่ละลายน้ำ

                      3.2 สารที่ไม่ละลายน้ำ

                 4.ใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์  แบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม คือ

                      4.1 สารเนื้อเดียว ( homogeneous substance ) 

                      4.2 สารเนื้อผสม ( heterogeneous substance )

 

 

จัดทำโดย ครูเรไร แสงทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Rarai Sangthong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com