โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกโปรแกรมกราฟิกวาดภาพโปรแกรมกราฟิกนำเสนอเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก ข้อควรคำนึงการจัดเก็บแฟ้มแบบทดสอบหลังเรียน

 bar_green.gif

 

 

                       วัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนื้อหาโปรแกรมสำหรับงานกราฟิก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงชั้นที่ 3)ใช้สำหรับศึกษาพื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับงานกราฟิก สามารถบอกเกี่ยวกับประเภทของงานกราฟิกเทคนิคการสร้างภาพกราฟิก การจัดเก็บ แฟ้มภาพกราฟิก และข้อควรคำนึงในการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก

                       สำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม "กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม" สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และขอขอบคุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล และเว็ปไซด์ www.thaigoodview.com ที่ให้ความอนุเคราะห์ฝึกสอนให้สามารถมีสื่อบนเว็บไซด์ได้ค่ะ

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูีรุ่งทิพย์ วัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Rungthip Watthana. All rights reserved.