โวหารในการเขียน

Homeผู้จัดทำบรรยายโวหารพรรณนาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหารอุปมาโวหาร

 

      สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ WEB การเรียนรู้ เนื้อหาที่นำมาเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับโวหารในการเรียงความ  การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่างๆ สำหรับความรู้ในการจัดทำบทเรียนนี้ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล จาก Thaigoodview.com จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา  ณ  ที่นี้ด้วย  

p_flowerpot_green.gif    p_flowerpot_yel.gif

 

จัดทำโดย  ครูแสงทอง  สุขเกษม
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyrightc2007 Ms.Sangthong   Sukkasem  All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com