การศึกษาระบบนิเวศบนบก
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1ระบบนิเวศโครงสร้างของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตปัจจัยของระบบนิเวศต่อ

 

ประเภทของระบบนิเวศ 
การศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำ 
การศึกษาระบบนิเวศบนบก 

 

 การศึกษาระบบนิเวศบนบก

 1. โดยการสังเกตสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของบริเวณที่ต้องการศึกษาแล้วบันทึกสิ่งที่สังเกตได้

 2. ใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิของดินที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตรและ 20 เซนติเมตร

 3. ใช้กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ หรือ pH meter วัด pH ของดินที่บริเวณผิวและที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร

 4. วัดความชื้นในดินโดยการนำดินไปอบหรือตากแห้ง แล้ววัดมวลของดินก่อนและหลังการอบหรือตากแห้งเปรียบเทียบกัน

 5. ใช้เดนซิโอมิเตอร์วัดความหนาแน่นของเรือนยอดต้นไมที่ปกคลุมป่าในบริเวณที่ศึกษา้

จัดทำโดย ครูศิริกาญจน์ นิ่มอนงค์
์โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 copyright (c) 2007 Ms.Sirikan Nimanong. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com