โครงสร้างของระบบนิเวศ
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1ระบบนิเวศโครงสร้างของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตปัจจัยของระบบนิเวศต่อ

 

โครงสร้างของระบบนิเวศ(ต่อ) 
โครงสร้างของระบบนิเวศ(ต่อ) 
ห่วงโซ่อาหาร 

 

 

 

ครงสร้างของระบบนิเวศ ( ecosystem structure)
ประกอบด้วย ส่วนที่มีชีวิต และ ส่วนที่ไม่มีชีวิต ซึ่งในการศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณ สัดส่วน การกระจาย
           ก. ส่วนที่มีชีวิต( Bioptic component) ได้แก่ พืช สัตว์ และมนุษย์ ซึ่งแบ่งตามลำดับขั้นในการบริโภค ( trophic level) ได้เป็น    3 ระดับ คือ
           (1) ผู้ผลิต ( producers) ส่วนมากคือพืชที่สังเคราะห์แสงได้ และสิ่งมีชีวิตที่ผลิตอาหารเองได้ ( autotroph) เช่น แบคทีเรีย

 พืชผู้ผลิต

 

จัดทำโดย ครูศิริกาญจน์ นิ่มอนงค์
์โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 copyright (c) 2007 Ms.Sirikan Nimanong. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com