แบบทดสอบ ชุดที่ 1

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1ระบบนิเวศโครงสร้างของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตปัจจัยของระบบนิเวศต่อ

 

 

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ecology หมายถึง

  ก.  การศึกษาสภาพธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
  ข.  การศึกษาลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งมีชีวิต
  ค.  การศึกษาทางด้านการปรับตัวในด้านต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
  ง.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน
2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยทางกายภาพ
  ก.  อุณหภูมิ
  ข.  แสงสว่าง
  ค.  สิ่งมีชีวิต
  ง.  ดิน
3. ระบบนิเวศทั้งหลายมารวมกันเรียกว่าอะไร

  ก.  ภาวะอิงอาศัย
  ข.  ภาวะที่ต้องพึ่งพา
  ค.  กลุ่มสิ่งมีชีวิต
  ง.  โลกของสิ่งมีชีวิต

4. ข้อความใดไม่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับที่อยู่อาศัย

  ก.  หนวดแมลงสาบใช้คลำทางเวลากลางคืน
  ข.  นกชอบเกาะต้นไม้
  ค.  กบมีสีตัวเหมือนเดิม
  ง.  ผึ้งบินไปตอมดอกไม้ในสวนหน้าบ้าน

5. สิ่งมีชีวิตที่ย่อยอินทรียสารได้แก่สิ่งมีชีวิตชนิดใด

  ก.  หนู
  ข.  ราและแบคทีเรีย
  ค.  ทาก
  ง.  ปูนา

6. ระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือข้อใด

  ก.  biosphere
  ข.  lithosphere
  ค.  atmosphere
  ง.  hydrosphere

7. สิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างที่เป็นผู้บริโภคพืชทั้งหมด่

  ก.  งู หนอน กระต่าย
  ข.  กระต่าย วัว ควาย
  ค.  วัว ควาย เหยี่ยว
  ง.  สิงโต งู ม้า

8. สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดในระบบนิเวศที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีได้

  ก.  เห็ด รา
  ข.  พืช สัตว์
  ค.  สาหร่าย พืช
  ง.  สัตว์ มนุษย์

9. การเกาะของกล้วยไม้กับต้นไม้ขนาดใหญ่มีลักษณะเช่นเดียวกับ

  ก.  ฉลามกับเหาฉลาม
  ข.  ไลเคนส์
  ค.  ปูเสฉวนกับ sea anemone
  ง.  พยาธิกับคน

10. ระบบนิเวศในบริเวณใดที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด

  ก.ทุ่งหญ้าสะวันนาในทวีปแอฟริกา
  ข.ป่าฝนเขตร้อนในแถบศูนย์สูตร
  ค.ป่าเขตอบอุ่นในทวีปออสเตรเลีย
  ง.ป่าเขตทุนดราซึ่งมีน้ำแข็งปกคลุมข้อ 1 และ 3 

จัดทำโดย ครูศิริกาญจน์ นิ่มอนงค์
์โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 copyright (c) 2007 Ms.Sirikan Nimanong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com