ผลงาน

 

Homeผู้จัดทำนางเฉลย  ศุขะวณิชนายราฆพ   โพธิเวสนางสุวรรณี  ชลานุเคราะห์นางจำเรียง  พุทธประดับ
การศึกษาและการทำงาน 
รางวัล 
ผลงาน 

 ผลงานด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย

เรื่อง

ชื่อตัวแสดง

ลักษณะการแสดง

อิเหนา

ประไหม สุหรี มะเดหวี ดรสา

ละครใน

อุณรุท

ศุภลักษณ์

ละครใน

รามเกียรติ์

ชมพูพาน และหัวหน้ารากษส   ศูรปนขา (ตัวแปลง)

ละครใน

สังข์ทอง

มณฑา จันทา

ละครนอก

คาวี

คันธมาลี เฒ่าทัศ ประสาท

ละครนอก

สังข์ศิลป์ชัย

เกษรสุมณฑา

ละครนอก

เรื่องพระอภัยมณี

วาลี สุวรรณมาลี

ละครนอก

อิเหนา

มะเดหวี

ดึกดำบรรพ์

ผลงานด้านวิชาการ

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงาน

ถ่ายทอดท่ารำบรรจุลงในหลักสูตรวิชานาฏศิลป์

เฉิดฉิ่งศุภลักษณ์  ของ ครูนุ่มศุภลักษณ์อุ้มสมอง  หม่อมครูนุ่ม และหม่อมครูอึ่ง ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายศูรปนขา ของ หม่อมครูนุ่ม ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง (นาง) ของ เจ้าจอมละม้าย ฝรั่งคู่ (อุณรุทกับอุษา และอรชุนกับเมขลา ) ของหม่อมครูนุ่ม เป็นต้น

ร่วมจัดทำหลักสูตรการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น-กลาง -สูง และปริญญา

 

เป็นอาจารย์สอนและควบคุมการสอน วิชานาฏศิลป์ไทยระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น-กลางและชั้น สูง ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ เป็นเวลา ๓๐ ปี

 

เป็นอาจารย์สอนวิชานาฏศิลป์ไทยทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติ หลักและเทคนิคการนอนวิชาเฉพาะ ระดับปริญญา วิทยาลัย นาฏศิลป์สมทบในคณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา เป็นเวลา ๑๒ปี

 

เป็นกรรมการที่ปรึกษาร่าง หลักสูตรรายวิชานาฏศิลป์ระดับปริญญาและเป็นที่ปรึกษาการ พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนระดับปริญญา

 

เป็นคณาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา ในการจัดงานนิทรรศการวิชาการ 85-86 และ การแสดงบนเวที ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา

 

เป็นคณาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชากา รหลักสูตร และการเรียนการสอนฝ่ายกิจกรรม งานการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

เป็นวิทยากรในการประกอบพิธีไหว้ครูและครอบ โขน-ละคร ต่อเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงแก่นักศึก ษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

เป็น กรรมการที่ปรึกษาการเขียนหนังสือและคู่มือวิชาดนตรี ศึกษาระดับมัธยมต้นของกรมวิชาการ เป็นกรรมการตรวจ หนังสือและคู่มือครู วิชาศิลปกรรมระดับมัธยมปลาย ของกรมวิชาการ

 

ป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการอ บรมวิชาการละครเพื่อการศึกษา ระหว่างภาคฤดูร้อน (อ.ศ.ณ.) ณ วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตั้ง แต่ พ.ศ.๒๕๑๓ จนถึงปัจจุบัน

 

กรรมการที่ปรึกษาโครงการค้นคว้าวิจัยดนตรีและนาฏศิลป์ ของกรมศิลปากร

 

)
ผลงานด้านการประดิษฐ์ท่ารำและระบำ

ชื่อการแสดง

สถานที่แสดง

ระบำกินนร รำประกอบเพลงหน้าพาทย์กินนร (ในละครดึก ดำบรรพ์เรื่อง จันทกินรี)

แสดงเป็นครั้งแรกใน งานปิดภาคเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนาฏศิลป์ พ .ศ. ๒๕๐๘

ระบำโบราณคดี ๔ ชุด คือ ระบำทวารวดี ระบำศรีวิชัย ระบำลพบุรี และเชียงแสน

แสดงเป็นครั้งแรกเนื่องในวโรกาสที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ บรมราชินีนาถเสด็จเป็นประธานงานพิธีเปิดอาคารใหม่ ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐

ฟ้อนแคน

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ พ.ศ. ๒๕๑๘

ซิ้งสัมพันธ

แสดงเป็นครั้งแรก เนื่องในงานรับรอง ฯพณฯ รอง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน (นาย เติ้ง เสี่ยวผิง) เมื่อวันที่ ๘พฤศจิกายน ๒๕๒๑

ระบำฉิ่งธิเบต

แสดงครั้งแรกเนื่องใน งานน้อมกล้าฯ ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวัน ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๔

ระบำกรับ

แสดงครั้งแรกเนื่อง ในงานรับรองคณะโครงการเรือเยาวชน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๒๔

รำกิ่งไม้เงินทองถวาย (บทประพันธ์ของ น.ส. ปราณี สำราญวงศ์)

เนื่องในวโรกาศอภิลักขิตสมัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พล พ.ศ.๒๕๒๕

เซิ้งสราญ

แสดงในรายการเสาร์สโมสร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ พ.ศ. ๒๕๒๕

ระบำสวัสดิรักษา

แสดงในรายการเสาร์สโมสร ออกอากาศทางสถานีโทร ทัศน์ช่อง ๕ พ.ศ.๒๕๒๘

ระบำมิตรไมตรีซีเกมส์

แสดงในงานพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ ๑๓ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

ระบำศรีชัยสิงห

แสดงเนื่องในวโรกาสสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ เป็นประธานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเมื่อ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ระบำขอม

สดงเนื่องในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐

 

 

 

จัดทำโดย  ครูศุภรัตน์  ม่วงทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
Copyrigth (c) 2007 Ms.suparat  muangthong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com