เครื่องมือมาตรฐาน

  

Home เกี่ยวกับ  Execlการป้อนข้อมูลการพิมพ์

 

ลักษณะ Excel 
เครื่องมือมาตรฐาน 
เครื่องมือจัดรูปแบบ 
เครื่องมือรูปวาด 

แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar)

      สร้าง (New) เป็นคำสั่ง สร้างสมุดทำงาน (Workbook) เ่ล่มใหม่

      เปิด (Open) เปิดแฟ้มข้อมูล (เวิร์คชีต/สมุดทำงาน) ในดิสก์ขึ้นมาใช้งาน

      บันทึก (Save) เก็บเวิร์คชีต/สมุดทำงานที่กำลังใช้งานลงดิสก์

      พิมพ์ (Print) พิมพ์เวิร์คชีตที่เรากำลังใช้งานออกมาบนกระดาษ

      ตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview) ขอดูลักษณะของงานก่อนที่จะพิมพ์ออกมาบนกระดาษจริง

      สะกด (Spelling) ตรวจหาคำที่สะกดผิด

      ตัด (Cut) ตัดภาพหรือข้อความเพื่อเก็บไว้ใช้งาน

      คัดลอก (Copy) จำภาพหรือข้อความไว้ในหน่วยความจำ

      วาง (Paste) วางภาพหรือข้อความที่ Cut หรือ Copy ไว้ออกมา

      จัดรูปแบบตัววาดรูป (Format Painter) ใช้คัดลอกรูปแบบการจัดตัวอักษร ไปยังข้อความอื่น

      เลิกทำ (Undo) ยกเลิกคำสั่งท่เราได้สั่งงานไปแล้ว

      ทำซ้ำ (Redo) ยกเลิกคำสั่ง Undo

      แทรกการเื่ชื่อมโยงหลายมิติ (Nisert Hyperlink) สร้างการเชื่อมโยงไปที่อื่น

      ผลรวมอัตโนมัติ (Autosoum) หาผลรวมของกลุ่มตัวเลข

     เรียงลำดับจากน้อยไปมาก (Sort Ascending) เรียงข้อมูลจากค่าน้อยไปหาค่ามาก

      เรียงลำดับจากมากไปน้อย (Sort Decending) เรียงข้อมูลจากค่ามากไปหา่ค่าน้อย

      ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ (Chart Wizard) เรียกใช้ ชาร์ตทูลบาร์ เพื่อสร้างกราฟ

      รูปวาด (Drawing) แสดง/ซ่อน แถบเครื่องมือวาดรูป (Drawing Toolbar)

      ย่อ/ขยาย (Zoom) ใช้กำหนดขนาดของเวร์คชีตท่จะแสดงบนจอภาพ

      ผู้่ช่วย Office (Office Assistant) ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีใช้งานในเรื่องต่าง ๆ

 

 จัดทำโดย นายสุรินทร์ สัมฤทธิ์เปี่ยม
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright (c) 2007 Mr.Surin Sumritpium. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com