โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

 

 

อินเตอร์เน็ต

Homeทดสอบก่อนเรียนบทที 1  ประวัติบทที่ 2  โดเมนเนมบทที่3 การเชื่อมต่อบทที่ 4 การบริการบทที่ 5 สิ่งควรรู้ทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำค่ะ...

 

 

             สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน เรื่อง อินเตอร์เน็ต ในบทเรียนนี้เหมาะสมหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ขึ้นไปเพราะในสังคมยุคข่าวสารเช่นปัจจุบันนี้ แทบจะไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่า “อินเตอร์เน็ต” เหตุเพราะอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากในโลกนี้ไปแล้ว การใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันได้ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น โดยได้ก้าวล่วงเข้าไปในทุกสาขาอาชีพ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะด้านการศึกษาหรือการวิจัยเหมือนเมื่อเริ่มมีการใช้อินเตอร์เน็ตใหม่ๆ ด้วยคุณสมบัติการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำ ทำให้อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาขององค์กรทั้งหลาย ได้มีความพยายามนำอินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับหน่วยงานของตนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์องค์กร การโฆษณาสินค้า การค้าขาย การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ นอกจากนี้อินเตอร์เน็ตยังกลายเป็นอีกสื่อหนึ่งของความบันเทิงภายในครอบครัวไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือพิมพ์ก็ตาม ล้วนแล้วแต่สามารถกระทำผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทั้งสิ้น

     ในการจัดทำบทเรียนในครั้งนี้ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญและแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้ค่ะ
         -     
ครูพูนศักดิ์   สักกทัตติยกุล    วิทยากรในการสอน  
         -     คณะผู้บริหารและฝ่ายบุคลากร โี๊รงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา  ลพบุรี ที่ให้การสนับสนุนการอบรม
         -     หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 , สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด  
         -     http://duithost.dusit.ac.th/~liberian/it107/c6.htm  
         -     http://regelearning.payap.ac.th/docu/th203/comtent.winterhtm

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสุรินดา  แจ่มใส
โ้รงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007  Ms.Surinda   Jamsai. All rights reserved.