วิถีชีวิตชาวพวน

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประวัติกำฟ้าสารทพวนใส่กระจาด

 

 

 สวัสดีค่ะขอนำเสนอความรู้เกี่ยสวกับวิถีชีวิตไทพวน ที่มีถิ่น ถาษา ขนมธรรมประเพณี ที่มีการถือปฏิบัติกันมานับเป็น 200 ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เหตุการณืและเทคโดนโลยีที่มีการพัฒนากันอย่างมากมายจึงทำให้ประเพณีอันดีงามของไทยพวนเริ่มจะมีการเสื่อมสูญเหมือนกับประเพณีอันดีงามของประเทศไทยเราที่เริ่มะมีการพัฒนาไปในทางลบในทุกด้าน ด้วยเหตุนี้จึงมีความประสงค์ที่อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยพวนเราไว้ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็นคนไทยพวนคนหนึ่ง
  ในการศึกษาวิถีชัวิตชาวพวนนั้นสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้จากภูมิปัญยาไทยสู่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างดังนี้ำสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการคณิตศาสตร์  สาระัวิทยาศาสตร์  สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  สาระสุขศึกษาพลศึกษา  สาระศิลปะ  สาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ในการจัดทำเอกสารนี้ได้อ้างอิงเอกสารความรู้จาก

http://www.nsru.ac.th/culture/nwculture/lesson3/32/326/lesson32632.html#ประเพณีวันสารท
http://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/phaun/gallery5.html
http://kanchanapisek.or.th/kp8/sbr/sbr303.html
 
http://www.earthhop.co.th/SubActivity/Thailand/Lopburi/Festival/Festival_225.html
http://intranet.m-culture.go.th/lopburi/prapene.htm
http://www.mapculture.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=607&Itemid=62
http://202.28.120.14/journal/johs/jour451/jo09.html
 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยนางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์
โรงเรียนวัดหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copy(C) 2007 Mrs.thitirud Pimton.All rights reserved.