banana03.gif

 

แบบทดสอบ ชุดที่ 1

 

ผู้จัดทำภาวะโลกร้อนผลกระทบการป้องกันการแก้ปัญหาโลกร้อนแบบทดสอบ ชุดที่ 1

 

 

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนคืออะไร

  ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
  ข. การกระทำของมนุษย์ 
  ค. การใช้พลังงานมากเกินไป
  ง. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2. กลไกที่ทำให้โรคเรารักษาพลังงานความร้อนไว้ได้คืออะไร
 
  ก.  ปรากฏการณ์เรือนกระจก
  ข.  ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
  ค.  ลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ
  ง.  การสลายตัวของอินทรีย์วัตถุ
3. ก๊าซในข้อใดที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรื่อนกระจกทั้งหมด

  ก.  คาร์บอนไดออกไซด์ , co , มีเทน
  ข.  คาร์บอนไดออกไซด์ , co , CFCs
  ค.  คาร์บอนไดออกไซด์ , CFCs , ไนตรัสออกไซด์
  ง.  คาร์บอนไดออกไซด์ , ออกซิเจน  , ไนตรัสออกไซด์

4. รังสีที่ทำให้โลกร้อนขึ้นคือรังสีชนิดใด

  ก.  รังสีเอ็กซ์และรังสีอัลตราไวโอเลต
  ข.  รังสีอินฟาเรดและรังสีอัลตราไวโอเลต
  ค.  รังสีอินฟาเรดและรังสียูวี
  ง.  รังสียูวีและรังสีเอ็กซ์

5. ก๊าซมีเทนมีแหล่งที่มาจากที่ใด

  ก.  จากกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต
  ข.  จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  ค.  การตัดไม้ทำลายป่า
  ง.  จากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต

6. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

  ก.  ทำให้ทะเลทรายตอนกลางวันอากาศเย็นขึ้น
  ข.  ทำให้ระดับน้ำทะเลทางขั้วโลกเหนือเพิ่มขึ้น
  ค.  เกิดความแห้งแล้งในฤดูร้อนที่ยาวนาน
  ง.  ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

7. แก็สที่มีส่วนประกอบของคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ส่งผลให้โลกร้อนขึ้นกี่ %

  ก.  57 %
  ข.  12 %
  ค.  25 %
  ง.   6  %

8. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน

  ก.  Reuse
  ข.  Recycle
  ค.  Repair
  ง.  Remove

9. ถ้าเราลดปริมาณขยะลง 10% จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไร

  ก.  1,000  ปอนด์ต่อปี
  ข.  1,100  ปอนด์ต่อปี
  ค.  1,200  ปอนด์ต่อปี
  ง.  1,300  ปอนด์ต่อปี

10. การกระทำใดต่อไปนจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุด

  การซักผ้าในน้ำเย็น
  ลดขยะของบ้้านคุณให้ได้ครึ่งนึง
  การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์
  หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอุษา  สัตย์ซื่อ
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Usa  Satzue. All rights reserved.
โทร.  087 - 115 - 8704