น้ำพริกสมุนไพร

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนความหมายเครื่องปรุงวิธีทำคุณค่าอาหารราคาจำหน่าย
ผู้สนับสนุน 
เกณฑ์แข่งขัน 
คณะกรรมการ 
รูปกิจกรรม 
ภาพแข่งขัน ณ ชลบุรี 
แหล่งข้อมูล 
ใบงานการแข่งขัน 
คุณค่าเครื่องปรุง 
คุณค่าผักจิ้ม 

 

 

                  สวัสดีค่ะ่  ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อมัลติมิเดีย  เรื่อง "น้ำพริกสมุนไพรเลิศรส"  
  ของการเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสรเทศ (งานคหกรรม)    
  ช่วงชั้นที่ 3   เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งวิชาถนอมอาหาร   ใช้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
  ของ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  

                  สื่อนี้ผลิตขึ้น  ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมิเดียในรูป
  เวปเพจ  ของกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพุรี เขต 1
  ได้จัดขึ้้น ณ โรงเรียนพระนารายณ์  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  7-8  และ
  วันที่  14-15  กรกฎาคม 2550    

                 ขอขอบพระคุณวิทยากร อาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  ไว้ ณ โอกาสนี้

                         

  ความเป็นมา

                  ด้วยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2550  นี้  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม    ช่วงชั้นที่  3    มีรายการลำดับที่  6
  เรื่อง  
  การแข่งขันประกอบอาหารจากวัสดุท้องถิ่น (น้ำพริกสมุนไพร)

                 และสำนักเขตพื้นที่่ีการศึกษาลพบุรี   เขต 1     ดำเนินการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่
  30 มิถุนายน 2550   ณ โรงเรียนพระนารายณ์  มีผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน  9 ทีม  ผลการแข่งขันมี   
  ดังนี้

               รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย   
               รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 โรงเรียนพระนารายณ์
               รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา                 

               เมื่อผลการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
    มีนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ทีม  2  คน  ดังนี้
              1.เด็กหญิงวนิดา  บุญล้อม        มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
              2.เด็กหญิงจิตรลดา  สุขสละ      มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

              ครูผู้ฝึกซ้อม    1.นางวิลาวรรณ  ศรีชมภู
                                     2.นางรุ่งทิวา  มาลีแก้ว
                                     3.นางกรรณิการ์  แพน้อย

                       

                สำนักเขตพื้นที่่ีการศึกษาลพบุรี    เขต 1 ได้มอบหมายให้โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  เป็นตัวแทนเขต
  เข้าแข่งขันในวันพุธที่  1  สิงหาคม 2550  ณ  ถนนคนเดิน หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ผลการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง


              นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ทีม  2  คน  ดังนี้
              1.เด็กหญิงวนิดา  บุญล้อม        มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
              2.เด็กหญิงจิตรลดา  สุขสละ      มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
   

              ครูผู้ฝึกซ้อม   1.นางวิลาวรรณ  ศรีชมภู
                                 2.นางรุ่งทิวา  มาลีแก้ว
                                 3.นางสาวสมสุข  ออกเรียง                           

                                  

             ผู้อำนวยการฝึกซ้อม  
             1.นายปริญญา  โพธิ            ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียม
             2.นายรัตนไตร  พรรคพวก     รองผู้อำนวยโรงเรียน  การกลุ่มจัดการศึกษาฯ
   

                     

 

  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

 จัดทำโดยนางวิลาวรรณ  ศรีชมภู  โทรศัพท์  08-9830-1147
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย   ตำบลเขาพระงาม   อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี   15160
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระงาม     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี   เขต 1 
copyright(c)Ms.Vilavun Srichompoo.All rights reserved.