ความหมายคำศัพท์
Homeจุดประสงค์สารบัญบทเรียนแบบทดสอบผู้จัดทำเสนอ

รูปแบบของฐานข้อมูล

      ความหมายของศัพย์ที่ใช้  

      บิต (Bit )  หมายถึง  หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด

      ไบท์  (Byte )  หมายถึง  หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำบิตมารวมกันเป็นตัวอักษร

      ฟิลด์  (  Field  )  หมายถึงหน่วยของข้อมูลที่ประกอบด้วยหลาย ๆ ตัวอักษร  เพื่อแทนความหมายของสิ่งหนึ่ง  
       เช่น  รหัสพนักงาน  ชื่อ  เป็นต้น

      เรคคอร์ด (  Record  )  หมายถึง  หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำเอาฟิลด์หลาย ๆ ฟิลด์ มารวมกันเพื่อแสดง
      รายละเอียด  ข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น  เรคคอร์ดหนึ่ง ๆ ของพนักงานประกอบด้วย  ฟิลด์ ต่าง ๆ เช่น  
      รหัสพนักงาน  ชื่อ  แผนก  เงินเดือน  เป็นต้น

      แฟ้มข้อมูล (  File  )  หมายถึง  หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำเอาเรคคอร์ดหลาย ๆ เรคคอร์ดมารวมกัน

      เอนทิตี้ (  Entity  )  หมายถึง  ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเกี่ยวกับคน  สถานที่  สิ่งของ  การกระทำ  ซึ่งต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้  เช่น  เอนทิตี้พนักงาน  สินค้า  ลูกค้า  การสั่งซื้อ  เป็นต้น

      แอทริบิวต์  (  Attribute  )  หมายถึง  รายละเอียดขอข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่ง ๆ เช่น  เอนทิตี้พนักงาน  ประกอบด้วย  แอทริบิวต์รหัสพนักงาน  ชื่อ  ที่อยู่  หรือแอทริบิวต์แผนก  ประกอบด้วย  แอทริบิวต์รหัสแผนก  ชื่อ  เป็นต้น

      ความสัมพันธ์  (  Relationship  )  หมายถึง  คำกิริยาที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตี้  เช่น  
      เอนทิตี้พนักงาน  และเอมทิตี้แผนก  มีความสัมพันธ์ในด้าน  “  ทำงานสังกัดอยู่ ”  นั่นคือพนักงานแต่ละคนทำงานอยู่ในแผนกใดแผนหนึ่ง  เป็นต้น

       

       


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright (c) Suvimol Fongkaew. All rights reserved.

fongkaew@chaiyo.com