การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 
planet_pink_tbg.gif 
บทความเรื่อง  การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จplanet_pink_tbg.gif
( Electronic  Data  Interchange (EDI) : Strategy for Successful )

          การสื่อสารยุคปัจจุบันสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วไร้ขอบเขตจำกัด  องค์กรที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยย่อยได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน  และประสบความสำเร็จได้เร็ว   การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลยุทธ์การสื่อสารอีกประเภทหนึ่ง  ซึ่งหลายองค์กรได้นำมาใช้  ทำให้การสื่อสารสะดวกรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณในของกระดาษและการขนส่ง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาการระบบการสื่อสารข้อมูล ( Data  Communication  System )

butterfly.gif เสนอ butterfly.gif
อาจารย์  นพนันท์  สุขสมบูรณ์
ภาคโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฏลำปาง


Saruta2001-2002sarata.kan. All rights reserved.
saruta.kan@chaiyo.com

  คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา