แบบทดสอบหลังเรียน

 

Home 
ประวัติผู้จัดทำ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 1 
บทที่ 2 
บทที่ 3 
บทที่ 4 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร

  ก.   นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทำสื่อต่างๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นต้น
  ข.   ใช้ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์ เป็นต้น
  ค.   ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
  ง.  ถูกทุกข้อ
 

2. ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เรียกว่าอะไร

  ก.  ซอฟต์แวร์
  ข.  ฮาร์ดแวร์
  ค.  พีเพิลแวร์
  ง.  ระเบียบวิธปฏิบัติ
 

3. อุปกรณ์ในข้อใด  ถือว่าเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง

  ก.  เมาส์
  ข.  คีย์บอร์ด
  ค.  เครื่องพิมพ์
  ง.  สายไฟ

 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า notebook จัดว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใด

  ก.  Super Computer
  ข.  
  Mainframe Computer
  ค.  
  Mini Computer
  ง.  
  Micro Computer

 

5. ข้อใด  เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น

  ก.  จอภาพ
  ข.  คีย์บอร์ด
  ค.  เครื่องพิมพ์
  ง.  เคส

 

6. อุปกรณ์ที่ช่วยในการสำรองไฟฟ้าเวลาไฟดับหรือไฟตก เรียกว่าอะไร

  ก.  Power Supply
  ข.  
  Monitor
  ค.  UPS
  ง.  Case

 

7. หน่วยความจำในข้อใด  มีความจุมากที่สุด

  ก.  SDRAM
  ข.  Hard Disk
  ค.  CD-ROM Disk
  ง.  Floppy  Disk

 

8. คอมพิวเตอร์ยุคใด  ใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit) เป็นหลัก

  ก.  คอมพิวเตอร์ยุคแรก
  ข.  คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
  ค.  คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3์
  ง.  ดคอมพิวเตอร์ยุคในยุคปัจจุบัน

 

9. หน่วยใดมีลักษณะการทำงานคล้ายกับสมองของมนุษย์

  ก.  หน่วยประมวลผล 
  ข.  หน่วยรับข้อมูล
  ค.  หน่วยความจำ
  ง.  หน่วยแสดงผล

 

10. การต่อสัญญาณภาพเข้าจอคอมพิวเตอร์  ต้องต่อกับพอร์ตใด

  ก. USB  Port
  ข.
  Pararell  Port
  ค. VGA  Port
  ง. Serial  Port


จัดทำโดยอาจารย์อดุล  โตเขียว  โรงเรียนไพศาลีพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์   เขต 3
โดยการสนับสนุนจากกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2004 Mr.Adun  Tokheaw. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.