ลักษณะคำประพันธ์

 

Homeผู้จัดทำบทนำเรื่องย่อตัวละครลักษณะคำประพันธ์

 

ฉันท์ 
ลักษณะของฉันท์ 
 ฉันท์ ๘ 
 ฉันท์ ๑๑ 
ฉันท์ ๑๔ 
ฉันท์ ๑๒ 

     เรื่องมัทนะพาธาใช้คำประพันธ์หลายชนิดแต่เน้นแต่งด้วยฉันท์ บางตอนใช้กาพย์ยานี กาพย์ฉบังหรือกาพย์สุรางคนางค์ และมีบทเจรจาร้อยแก้วในส่วนของตัวละครที่ไม่สำคัญ ทำให้มีลีลาภาษาที่หลากหลาย ตอนใดดำเนินเรื่องรวดเร็วก็ใช้ร้อยแก้ว ตอนใดต้องการจังหวะเสียงและความคล้องจองก็ใช้กาพย์ และตอนใดที่เน้นอารมณ์มากก็มักใช้ฉันท์ เช่น ตอนที่สุเทษณ์ตัดพ้อและมัทนาเจรจาตอบใช้วสันตดิลก แสดงจังหวะรวดเร็วของถ้อยคำเสริมให้คารมโต้ตอบกันมีลีลาฉับไวและทันกัน

     ในเว็บนี้จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของฉัน ความเป็นมาของฉันท์ ข้อบังคับของฉันท์ คณะของฉันท์ กลวิธีและความนิยมในการเขียนฉันท์ การเลือกใช้ฉันท์ชนิดต่างๆ ลักษณะ และข้อบังคับของฉันท์แต่ละชนิด

 

จัดทำโดย ครูช่อแก้ว จุลนวล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mrs.Chorkaew Chunnuon. All rights reserved.
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com