เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ประเภทคอมฯองค์ประกอบคอมฯกระบวนการทำงานอินเตอร์เน็ตข้อพึงปฏิบัติ

 

 

  

            เว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เว็บไซต์นี้  ได้จัดทำสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 เป็นชุดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง ที่ครูจะเป็นผู้เตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย งานบ้าน งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานช่าง และงานธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากเนื้อหาที่เป็น ทฤษฎี และได้ทักษะความสามารถจากเนื้อหาในส่วนของการลงมือปฏิบัติ

          โดยผู้สอนจะนำเสนอเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐาน ทฤษฎี หรือเทคนิคต่างๆ ส่วนผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกฝนทักษะความสามารถ โดยใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

           ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนในการจัดทำ อาทิ  อาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  อาจารย์มานิตร จิตจำ  โรงเรียนเชียรใหญ่   ที่สนับสนุนและให้คำแนะนำ  จนทำให้เว็บไซต์นี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์จนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

จัดทำโดยครูนิตยา  ชูเอียด
โรงเรียนเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Nittaya Choo_aid .All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com