องค์ประกอบคอมฯ

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\nittaya_c\meaผู้จัดทำแบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ประเภทคอมฯองค์ประกอบคอมฯกระบวนการทำงานอินเตอร์เน็ตข้อพึงปฏิบัติ
ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ 
บุคลากร 

 

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร

อย่างที่ทราบมาแล้วว่า คอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ประการ คือ หนึ่งหน่วยนำข้อมูลเข้า Input  สอง หน่วยประมวลผล และสาม หน่วยแสงผล Output โดยทั้งสามจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. ฮาร์ดแวร์(Hardware) จะเป็นส่วนของอุปกรณ์ต่างของเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ซอฟต์แวร์ (Software) ส่วนนี้จะเป็นส่วนของคำสั่งต่างๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ โดยจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง

3. บุคคลกร (Peopleware) คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆ และผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานนั้นๆ บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์นั้น มีความสำคัญมาก เพราะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ นั้นจะต้องมีการจัดเตรียมเปลี่ยนระบบ จัดเตรียมโปรแกรมดำเนินการต่างๆ หลายอย่างซึ่งไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ ถ้าหากไม่ใช่ผู้ที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ มากนัก ดังนั้นเราจึงถือว่าบุคลากร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย

 

จัดทำโดยครูนิตยา  ชูเอียด
โรงเรียนเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Nittaya Choo_aid .All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com