ซอฟต์แวร์

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\nittaya_c\meaผู้จัดทำแบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ประเภทคอมฯองค์ประกอบคอมฯกระบวนการทำงานอินเตอร์เน็ตข้อพึงปฏิบัติ
ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ 
บุคลากร 

 

ซอฟต์แวร์ ( Software )

         ซอฟต์แวร์ หมายถึง ส่วนที่ใช้งานที่อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน หรือใช้ในการประมวลผล โดยปกตินั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถทำงานได้  โดยซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท หลักๆ คือ

-  ซอฟต์แวร์ระบบ  

-  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  

         ซอฟต์แวร์ระบบ  เป็นซอฟต์แวร์คำสั่งที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ติดต่อกับฮาร์ดแวร์  และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ซอฟต์แวร์ระบบจะทำหน้าที่เอง เช่น ระบบวินโดวส์  ระบบลีนุกซ์

           ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นมาเป็น โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาให้ทำงานเฉพาะอย่าง เช่น พิมพ์เอกสาร วาดภาพ เล่นเกม เป็นต้น โดยการทำงานของโปรแกรมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของโปรแกรมนั้นๆ เช่น

-  โปรแกรมพิมพ์เอกสาร พิมพ์รายงาน พิมพ์ตาราง ที่นิยมใช้ได้แก่ โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด

-  โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างตาราง การคำนวณตัวเลข ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล โดยโปรแกรมนี้นิยมใช้ในการคำนวณตัวเลข การจัดเก็บข้อมูลอีกทั้งยังช่วยในการหาผลลัพธ์ และค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

-  โปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน ได้แก่โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้ในการนำเสนอข้อมูล ผลงานหรือประกอบการบรรยาย อีกทั้งยังสามารถใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหวทำให้การนำเสนอเป็นไปอย่างน่าสนใจยิ่งขึ้น

-  โปรแกรมที่ใช้ในการท่องอินเตอร์เนต ได้แก่ โปรแกรม Internet Explorer โปรแกรม Netscape

-  โปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับการวาดภาพ และตกแต่งภาพ  ได้แก่ โปรแกรม Photoshop โปรแกรม CorelDraw  

-  โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพ็จ และอินเตอร์เน็ต  ได้แก่ โปรแกรม Dream Weaver โปรแกรม FrontPage  

จัดทำโดยครูนิตยา  ชูเอียด
โรงเรียนเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Nittaya Choo_aid .All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com