ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายองค์ประกอบกระบวนการเทคนิคการโต้วาทีแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 aniberry01_red.gifครูภาวณี สุคนธชาติ

 aniberry01_red.gifกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 aniberry01_red.gifโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000

 

จัดทำโดย ครูภาวณี สุคนธชาติ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Coopy (c) 2008 Mrs.Pawanee sukontachat. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com