แบบทดสอบก่อนเรียน

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายองค์ประกอบกระบวนการเทคนิคการโต้วาทีแบบทดสอบหลังเรียน

 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. การพูดโต้แย้งระหว่างกลุ่มบุคคลสองฝ่ายและมีผู้ตัดสินแพ้ชนะเป็นวิธีการพูดแบบใด

  ก.  การโต้วาที  
  ข.  การปาฐกถา
  ค.  การอภิปราย      
  ง.   การสนทนา 
2. ข้อใดไม่ควรกระทำอย่างยิ่งในการโต้วาที
  ก.   พูดเสียงดังเกินความจำเป็น
  ข.  
  เอ่ยชื่อผู้โต้วาทีฝ่ายตรงกันข้าม
  ค.  
  หัวเราะเมื่อฝ่ายตรงข้ามพูดผิด   
  ง.  
  หมดเวลาแล้วยังพูดต่อไม่หยุดทันที 
3. ผู้พูดคนสุดท้ายในการโต้วาทีคือใคร

  ก.  หัวหน้าฝ่ายเสนอ
  ข.  
  หัวหน้าฝ่ายค้าน
  ค.  
  ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอ คนที่ 2     
  ง.  
  ผู้สนับสนุนฝ่ายค้าน คนที่ 2

4. ข้อความในข้อใดที่ผู้โต้วาทีไม่ควรใช้

  ก.  “ผมว่าเลี้ยงหมาดีกว่าปลูกต้นไม้แน่นอน”
  ข.  
  “การปลูกต้นไม้ ช่วยในเรื่องนิเวศน์วิทยาได้มากกว่า”
  ค.  
  “จะอยู่ขนำหรือคอนโดก็ดีพอ ๆ กัน แต่อยู่คอนโดย่อมดีกว่า”
  ง.  
  “ควรสร้างเขื่อนเพราะให้ประโยชน์ในเรื่องพลังงานไฟฟ้า”

5. ข้อใดเหมาะสมที่จะเป็นญัตติในการโต้วาทีมากที่สุด

  ก.  ไก่เกิดก่อนไข่
  ข.  
  แข็งดีกว่าอ่อน
  ค.  
  เกิดเป็นหมาดีกว่าคน
  ง.  
  แต่งงานดีกว่าขึ้นคานทอง

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการโต้วาที

  ก.  หัวข้อในการโต้วาทีเรียกว่า”ญัตติ”
  ข.  
  หัวหน้าฝ่ายเสนอจะเป็นผู้สรุปก่อน
  ค.  
  ผู้เสนอความคิดเห็นเป็นคนแรกคือหัวหน้าฝ่ายเสนอ
  ง.  
  การตัดสินโต้วาทีกรรมการจะพิจารณาจากเหตุผล ข้อเท็จจริง

7.  ข้อใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้โต้วาที

  ก.   มีลีลาอารมณ์ขัน
  ข.  
  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
  ค.  
   มีบุคลิกภาพที่น่าเกรงขาม
  ง.  
  มีไหวพริบปฏิภาณโต้ตอบได้อย่างฉับไว

8. การโต้วาทีแตกต่างจากการอภิปรายในข้อใด

  ก.  การโต้วาทีมุ่งแสดงคารมและเอาชนะฝ่ายตรงข้าม
  ข.  
  การโต้วาทีเป็นการมุ่งให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง
  ค.  
  การโต้วาทีต้องมีฝ่ายที่ขอทราบความคิดเห็น
  ง.  
  การโต้วาทมุ่งที่จะแสดงข้อเท็จจริงเท่านั้น

9. ผู้กล่าวสรุปเป็นคนแรกคือใคร

  ก.  หัวหน้าฝ่ายเสนอ
  ข.  
  หัวหน้าฝ่ายค้าน
  ค.  
  ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอ คนที่ 1
  ง.  
  ผู้สนับสนุนฝ่ายค้าน คนที่ 1

10.ุ ข้อใดเป็นการแสดงมารยาทที่ดีในการพูดโต้วาที

  ก. พูดกระทบกระเทียบฝ่ายตรงข้าม
  ข.
  นำเรื่องส่วนตัวของฝ่ายตรงข้ามมาแฉ
  ค.
  ทุบโต๊ะเพื่อแสดงอารมณ์ในการพูด
  ง.
  ไม่เอ่ยนามฝ่ายตรงข้ามแต่จะเรียกตำแหน่งในการโต้แทน

จัดทำโดย ครูภาวณี สุคนธชาติ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Coopy (c) 2008 Mrs.Pawanee sukontachat. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com