ประโยชน์

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายองค์ประกอบกระบวนการเทคนิคการโต้วาทีแบบทดสอบหลังเรียน
จุดประสงค์ 
วิธีการโต้วาที 
การจัดการโต้วาที 
ลักษณะสำคัญ 
ประโยชน์ 

 

ประโยชน์ของการโต้วาที

  การโต้วาทีมีประโยชน์ทั้งต่อผู้ฟังและผู้โต้ดังนี้

   ประโยชน์ต่อผู้ฟัง

    เกิดความเข้าใจในหลักการ เหตุผล หรือแนวคิด
    ได้เรียนรู้วิธีแสดงเหตุผลแบบต่าง ๆ จากผู้โต้วาที
    เกิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่
    มีโอกาสเรียนรู้การใช้ถ้อยคำสำนวนมากขึ้น
    รู้จักพิจารณาเหตุผล
    เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย

   ประโยชน์ต่อผู้โต้วาที

    เกิดการปรับปรุงแนวความคิดให้ลึกซึ้งมากขึ้น
    เกิดความชำนาญในการพูด
    รอบรู้ในหลักวิชา
    ได้ฝึกใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา
    กล้าแสดงออกอย่างถูกทาง
    ได้ฝึกมารยาทการเป็นผู้พูด และผู้ฟังที่ดี
    รู้วิธีการเสนอแนวคิดของตนไปยังบุคคลอื่น  

 

จัดทำโดย ครูภาวณี สุคนธชาติ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Coopy (c) 2008 Mrs.Pawanee sukontachat. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com