กระบวนการ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายองค์ประกอบกระบวนการเทคนิคการโต้วาทีแบบทดสอบหลังเรียน
แบบฟอร์ม 

 

กระบวนการโต้วาที

ก่อนการโต้วาที

        1.เลือกญัตติ

        2.กำหนดวัน เวลา และสถานที่

        3.พิจารณาบุคคลที่จะโต้วาทีทั้งสองฝ่าย กำหนดบุคคลที่จะทำหน้าที่ประธาน และกรรมการ

        4.ประชาสัมพันธ์

        5.เตรียมสถานที่  โดยทั่วไปนิยมจัดเวทีดังนี้

ดำเนินการโต้วาที

        -ประธานหรือผู้ดำเนินการจะเป็นผู้กล่าวเปิดการโต้วาที ประกาศญัตติ   ระเบียบการโต้ และแนะนำผู้โต้ทั้งสองฝ่ายให้ผู้ฟังรู้จัก

        -ประธานหรือผู้ดำเนินการโต้วาทีจะเชิญผู้โต้ขึ้นพูดทีละคนตามลำดับ โดยหัวหน้าฝ่ายเสนอจะเป็นผู้พูดก่อน    คนต่อมาคือหัวหน้าฝ่ายค้าน    หลังจากนั้นจะเป็นผู้สนับสนุนฝ่าเสนอและผู้สนับสนุนฝ่ายค้านตามลำดับ

         ผู้โต้วาทีทั้งสองฝ่ายควรยึดหลักการโต้วาที  ดังนี้

ฝ่ายเสนอ

ฝ่ายค้าน

หัวหน้าฝ่ายเสนอ

-กล่าวทักทายผู้ฟัง

-เสนอญัตติ

-แปรญัตติหรือให้คำนิยามหรือให้ความหมาย ขอบเขตของญัตติ

-ให้เหุผลสนับสนุนญัตติ

-อธิบายรายละเอียดข้อปลีกย่อย

-ยกตัวอย่าง อุทาหรณ์ กล่าวคำพังเพยประกอบการสนับสนุน

-เน้นสรุปประเด็น

ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอ

-กล่าวทักทายผู้ฟัง

-อธิบายสนับสนุนหัวหน้าฝ่ายเสนอ

-อธิบายข้อเสนอด้วยการหาเหตุผลเพิ่มเติม

-โต้แย้งฝ่ายค้านเป็นประเด็นๆ

-เน้นสรุปประเด็นสำคัญ

หัวหน้าฝ่ายค้าน

-กล่าวทักทายผู้ฟัง

-พยายามชี้แจงให้เห็นข้อบกพร่องในการให้เหตุผลของฝ่ายเสนอ

-โต้แย้งเป็นประเด็นโดยยกเหตุผลประกอบ

-ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงเพื่อหักล้างให้เห็นว่าไม่เป็นไปตามญัตติ

-เสนอแนะความคิดเห็นของฝ่ายตน

-เน้นสรุปประเด็นสำคัญ

 

ผู้สนับสนุนฝ่ายค้าน

-กล่าวทักทายผู้ฟัง

-หาเหตุผลข้อเท็จจริงสนับสนุนหัวหน้า

-พูดโต้แย้งข้อเสนอของผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอ

--นำข้อมูลสถิติ คำคม ข้อเท็จจริงมายืนยัน

-เน้นสรุปประเด็นสำคัญ

 

จัดทำโดย ครูภาวณี สุคนธชาติ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Coopy (c) 2008 Mrs.Pawanee sukontachat. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com