บันน้ำบันชี

Homeเรื่องของเราความเป็นมารูปแบบธุรกิจคำศัพท์ทางบัญชีวิเคราะห์

 

 

         จากการบังคับแกมขอร้องจากครูนันทวัน ชูเสมอ ครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่ต้องการให้น้องๆ มีความูรู้ใหม่ๆ เพื่อนำเทคนิคและสื่อที่ทำด้วยตนเองมาใชู้้ในการสอนนักเรียนให้ดีขึ้น และเพื่อให้น้องๆ มีความรู้ในการพัฒนาตนเอง จึงสมัครเข้ารับการอบรมด้วยความไม่เต็มใจนัก เพราะความกลัวที่ตนเองมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไม่เชี่ยวชาญ แต่จากการให้ความรู้ของวิทยากรคือครูพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำสื่อได้ด้วยความสุข

         ด้วยการให้ความรู้ที่ละขั้นตอนอย่างง่ายๆ ไม่ต้องจดแต่ฝึกปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีก จนทำได้โดยไม่ได้เตรียมอะไรมา (เตรียมแต่ตัวและหัวใจรักในการพัฒนาตนเองด้วยความอดทน) แต่มาค้นคว้าข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ มาจากเว็บไชต์ต่าง ดังนี้

  http://knowledge.eduzones.com
  http://wanwisalailon.blogspot.com/
  http://th.jobsdb.com
  http://www.buncheeaudit.com 
  http://learners.in.th
  http://www.dbd.go.th/ 
  http://www.bunchee.net

        มาจัดทำสื่อการเรียนเรื่องการบัญชี  ซึ่งผู้ที่เริ่มเรียนวิชางานบัญชีธุรกิจระดับช่วงชั้นที่ 3 หรือ 4 หรือผู้ที่จะทำธุรกิจส่วนตัวสามารถเรียนรู้ไว้เป็นพื้นฐานในการเรียนการบัญชีในระดับสูง หรือการทำงานในธุรกิจส่วนตัวต่อไป

         จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบบูรณาการสื่อการเรียน ระหว่างวันที่ 13-16  ตุลาคม 2551  ณ  ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนเบญจมาราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชในคร้้งนี้ั จึงขอขอบพระคุณท่านวิทยากร  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ครูนันทวัน ชูเสมอ ครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และคณะทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมาราชูทิศ  มา ณ โอกาสนี้

 

จัดทำโดยครูเพียงเดือน วิทยาประดิษฐ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mrs.Peangduan  Wittayapradit. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com