รูปแบบธุรกิจ

 

Homeเรื่องของเราความเป็นมารูปแบบธุรกิจคำศัพท์ทางบัญชีวิเคราะห์

 

รูปแบบกิจการ 
เจ้าของคนเดียว 
ห้างหุ้นส่วน 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
บริษัทจำกัด 

รูปแบบกิจการของธุรกิจแบ่งตามลักษณะของการจัดตั้งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

    1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Single Proprietorship)
    2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership)
    3. บริษัทจำกัด (Corporation or Limited Company)

 

จัดทำโดยครูเพียงเดือน วิทยาประดิษฐ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mrs.Peangduan  Wittayapradit. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com