ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 

Homeเรื่องของเราความเป็นมารูปแบบธุรกิจคำศัพท์ทางบัญชีวิเคราะห์

 

รูปแบบกิจการ 
เจ้าของคนเดียว 
ห้างหุ้นส่วน 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
บริษัทจำกัด 

 ห้างหุ้นส่วนสามัญ

     ลักษณะสำคัญของห้างหุ้นส่วนประเภทนี้คือ มีหุ้นส่วนประเภทเดียว คือหุ้นส่วนสามัญ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน หมายความว่าถ้าห้างหุ้นส่วนเกิดล้มละลายและสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนที่มีอยู่ไม่พอนำมาชำระหนี้ เจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนสามารถฟ้องร้องหุ้นส่วนแต่ละคนให้นำทรัพย์สินส่วนตัวมาชำระหนี้ได้

     การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ ถ้าจดทะเบียนจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล เรียกว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล" เสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าไม่จดทะเบียนจะมีฐานะเป็นคณะบุคคลมิใช่นิติบุคคลมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดา เช่น เดียวกับกิจการเจ้าของคนเดียว และเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

จัดทำโดยครูเพียงเดือน วิทยาประดิษฐ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mrs.Peangduan  Wittayapradit. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com